VIP - Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 • Tričko s kapucí a dlouhým rukávem SUPERHUMAN černá/bílá

  Tričko s kapucí a dlouhým rukávem SUPERHUMAN černá/bílá

  Popis produktu Pohodlné tričko s kapucí a dlouhým rukávem, které má mírně protažený výstřih do O a boční švy, má nový kvalitnější potisk a je k dostání ve více barvách. Tričko je opatřeno štítky Titánus s vyšitým logem v zadní části trika.

  685 Kč

  ZOBRAZIT DETAIL
 • Tričko s kapucí a dlouhým rukávem SUPERHUMAN černá/oranžová

  Tričko s kapucí a dlouhým rukávem SUPERHUMAN černá/oranžová

  Popis produktu Pohodlné tričko s kapucí a dlouhým rukávem, které má mírně protažený výstřih do O a boční švy, má nový kvalitnější potisk a je k dostání ve více barvách. Tričko je opatřeno štítky Titánus s vyšitým logem v zadní části trika.

  685 Kč

  ZOBRAZIT DETAIL

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice a pojmy

1. Výrazům užívaným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se pro účely interpretace těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí pod pojmem:

a) „Poskytovatel“ Veronika Lamková se sídlem Na Kopci 678, 549 32, Velké Poříčí, IČO: 05410517, 

b) „Odběratel“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytnutí služby sestavení tréninkového plánu a/nebo jídelníčku na míru.

c) „Nabídka“ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být přijata jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle Poskytovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata,

d) „Objednávka“ jakýkoliv závazný projev vůle Odběratele, z něhož vyplývá vůle k uzavření smlouvy o dodání zboží nebo poskytnutí služby.

II. Kontaktní údaje Poskytovatele

Jméno: Veronika Lamková

Sídlo: Na Kopci 678, 549 32, Velké Poříčí

IČO: 05410517

DIČ: CZ 9358253487

Zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Náchodě

III. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Odběratelem. Ustanovení VOP se použijí pouze v případě, že není jinak upraveno v Objednávce, Nabídce nebo písemné smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Odběratelem. Další otázky neupravené Objednávkou, Nabídkou, písemnou smlouvou, resp. VOP, se řídí příslušnou zákonnou úpravou, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, není-li dále uvedeno jinak.

2. Jakékoliv předběžné dohody a korespondence týkající se obsahu smlouvy se stávají dnem uzavření či podpisu příslušné smlouvy, resp. dnem potvrzení Objednávky či Nabídky neplatnými.

3. Předmětem plnění je závazek Poskytovatele poskytnout Odběrateli služby spočívající v sestavení tréninkového plánu a/nebo jídelníčku na míru, a závazek Odběratele poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost a zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel poskytne Odběrateli konzultace související se sestaveným tréninkovým plánem a/nebo jídelníčkem na míru po dobu jednoho měsíce, přičemž tato doba začíná běžet dnem připsání sjednané částky na bankovní účet Poskytovatele.

IV. Cena a platební podmínky

1. Aktuální cena za službu je uvedena u každého jednotlivého produktu zvlášť na webových stránkách Poskytovatele www.aleslamka.cz.

2. Sjednaná částka bude uhrazena bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele č 994157003/5500

V. Dodací lhůta a způsob doručení

1. Dodací lhůta začíná plynout následující pracovní den ode dne připsání sjednané částky na bankovní účet Poskytovatele

2. Tréninkový plán a/nebo jídelníček na míru bude odeslán na emailovou adresu uvedenou Odběratelem v Objednávce.

3. Vyhotovení a odeslání předloh služby je uskutečněno nejpozději do 5 pracovních dnů.

VI. Upozornění odběratele v souvislosti s odstoupením od smlouvy odběratelem

1. Poskytovatel upozorňuje Odběratele s ohledem na povahu poskytovaného plnění, že uzavřením smlouvy a souhlasem s těmito VOP vyjadřuje Odběratel ve smyslu ust. § 1823 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, svůj souhlas s tím, aby Poskytovatel začal poskytovat plnění Odběrateli ihned, tj. před lhůtou pro odstoupení od smlouvy.

2. S ohledem na uvedené v předchozím odstavci tak nemá Odběratel nárok na odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

3. V případě, že Odběratel nesouhlasí s plněním Poskytovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, musí svůj nesouhlas výslovně sdělit Poskytovateli bez zbytečného odkladu po učinění Objednávky.

4. Poskytovatel dále uvádí, že nabízí pouze služby, jejichž výsledkem je produkt upravený na míru Odběrateli. Odběratel tedy nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

VII. Povinnosti Odběratele

1. Odběratel je povinen postupovat přesně podle pokynů Poskytovatele. Odběratel je povinen v komunikaci s Poskytovatelem vždy pravdivé a aktuální údaje, zejm. co se týče zdravotního stavu a plnění sestaveného plánu. V opačném případě může dojít k ohrožení zdraví Odběratele či jiných osob.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Je-li plnění Poskytovatele vadné ve smyslu Občanského zákoníku, je Odběratel povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, a to buď písemně na adresu uvedenou pod hlavou II. těchto VOP nebo na emailovou adresu: info@aleslamka.cz.

IX. Poučení o zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje Odběratel pouze za účelem plnění smlouvy a/nebo ze zákonných důvodů a/nebo z důvodu oprávněných zájmů, jakými

je ochrana právních nároků Poskytovatele, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. V případě neposkytnutí osobních údajů není možné služby Poskytovatelem Odběrateli poskytnout.

2. Odběratel má právo na přístup k osobním údajům týkajícím se Odběratele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Odběratel má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Znění z 20.7.2022, platné do odvolání.